background
Privātuma atruna un sīkdatņu politika

PRIVĀTUMA ATRUNA 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTS" (turpmāk – BUTS) Privātuma atrunas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus. 

BUTS kontaktinformācija: Juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125, LV-1003, Tālr. Nr. 67221736, e-pasts: info@buts.lv. 

BUTS nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. BUTS personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists. 

Ar BUTS personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26658265 vai rakstot uz info@fpda.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar BUTS personas datu aizsardzības speciālistu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības. 

Informējam Jūs, ka BUTS var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām. 


ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2021. GADA 6. MARTĀ 

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi 

BUTS apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem: 

 • Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 • Pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • Mārketingu jautājumu kārtošanai, piemēram, komerciālu paziņojumu un jaunumu sūtīšanai uz Jūsu norādīto elektronisko pasta adresi; 
 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei; 
 • Drošības nodrošināšanai veicot videonovērošanu Pārziņa telpās, ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām darbībām, novēršot īpašuma tiesību aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības, u.c. īpašumtiesības apdraudējumus; 
 • Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
 • Interneta vietnes uzturēšanai un darbībās nodrošināšanai;
 • Parādu atgūšanai un piedziņai. 


Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem. 


BUTS apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem: 

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu;
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; 
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz BUTS attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga BUTS, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai. 


Videonovērošana 

BUTS veic videonovērošanu ar mērķi novērst sabiedrības drošības apdraudējuma riska iestāšanos, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai. 

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas. 

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai BUTS pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu. 


Personas datu saņēmēji 

No BUTS personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā. 

BUTS personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos BUTS veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar BUTS norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni. 


Personas datu glabāšanas ilgums 

BUTS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: 

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt; 
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības; 
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei; 
 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai). 


Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības 

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus BUTS par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties BUTS un iegūt informāciju. 
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem. 
 • BUTS veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties BUTS vai sazināties ar BUTS datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. 


Profilēšana 

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. BUTS to nedara. 


Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt 

 • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz e-pastu it@buts.lv vai iesniedzot iesniegumu BUTS juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 • Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.SĪKDATŅU POLITIKA 

Informēšana par personas datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BUTS” (turpmāk – BUTS), juridiskā adrese: Lāčplēša iela 125, Rīga, LV-1003; tālrunis: +371 67221736; e-pasts: info@buts.lv


Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē https://www.buts.lv/ 

Tīmekļa vietnes https://www.buts.lv/ kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes. 

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots paziņojums par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotājs apstiprina sīkdatnes pieņemšanu, bet konkrēti analītisko, statistikas vai reklāmas, vai visas kopā, tad sīkdatnes izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem. Noraidot sīkdatnes, lietotājs noraida visas (vai tās, kurām nepiekrita) neobligātās un trešo pušu sīkdatnes, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamās/funkcionālās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai. 


Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. 

Attiecīgi sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. 

Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu. 


Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana 

Ja vēlaties, Jūs varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā nedarbosies. 

Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā savas ierīces interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz lietotāja iekārtas, izdzēst ir iespējams ar lietotāja aktīvu rīcību. BUTS nav iespēju iejaukties lietotāja ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu. Šos iestatījumus jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “Iespējas” vai “Preferences”. Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu mājaslapās: 


Nepieciešamās sīkdatnes

Nosaukums

Pakalpojumu sniedzējs

Nolūks

Termiņš

ci_session

BUTS

Lietotāja sesijas ID

2 gadi

__qca

QuantCast

Pirmās puses sīkfaila vērtības vērtība, kas iestatīta domēnā, kas nav Quantcast domēns.

Tā apkopo anonīmus datus par lietotāja apmeklējumiem tīmekļa vietnē, piemēram, apmeklējumu skaitu, vidējo tīmekļa vietnē pavadīto laiku un ielādētās lapas, lai ģenerētu informāciju, lai optimizētu tīmekļa vietnes saturu.

1 gads

euconsent-v2

QuantCast

IAB CMP Framework (TCF) v2 Piekrišanas virkne

1 gads

CONSENT

Google

Analytics piekrišanas režīms.

Tajā ir unikāla nejauši ģenerēta vērtība, kas ļauj Platformai atšķirt pārlūkprogrammas un ierīces. Šī informācija tiek izmantota, lai novērtētu reklāmu veiktspēju un sniegtu ieteikumus par produktiem, pamatojoties uz statistikas datiem.

2 gadi


Analītiskās sīkdatnes

Nosaukums

Pakalpojumu sniedzējs

Nolūks

Termiņš

_ga

 Google Analytics

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto tīmekļa vietni.

To izmanto, lai atšķirtu lietotājus no sesijām. Sīkdatne tiek izveidota, kad tiek ielādēta Javascript bibliotēka un nav iepriekšējas _ga sīkdatnes versijas. Sīkdatne tiek atjaunināta katru reizi, kad sūtāt datus uz Google Analytics.

2 gadi

_gat_UA-***

Google iestatīts, lai atšķirtu lietotājus.

Ļauj uzskaitīt lietotāju apmeklējumus un datu plūsmas avotus, lai varētu izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju, izmantojot Google Analytics pakalpojumus

1 minūte

_gid

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni

1 diena


Reklāmas sīkdatnes

Nosaukums

Pakalpojumu sniedzējs

Nolūks

Termiņš

_fbp

Facebook

Šo sīkfailu nosaka Facebook, lai pēc tīmekļa vietnes apmeklējuma rādītu reklāmu Facebook vai digitālā platformā, ko izmanto Facebook reklāma

3 mēneši

mc

Quantcast

Trešās puses sīkfaila vērtība, kas iestatīta quantserve.com domēnā

1 gads

NID

Google

Security, Analytics, Functionality, Advertising.

Unikāls ID, ko Google izmanto, lai atcerētos Jūsu preferences un citu informāciju, piemēram, vēlamo valodu, cik meklēšanas rezultātu vēlaties rādīt vienā lapā un vai vēlaties, lai būtu ieslēgts Google drošas meklēšanas filtrs

6 mēneši

datr

Facebook

Identificē tīmekļa pārlūkprogrammu, kas tiek izmantota, lai izveidotu savienojumu ar Facebook

2 gadi

usida

Apkopo lietotāja pārlūkprogrammas un unikālā identifikatora kombināciju, ko izmanto, lai pielāgotu reklāmu lietotājiem

Uz sesijas laiku

1P_JAR

Google

Izmanto, lai apkopotu vietņu statistiku un izsekotu reklāmu guvumu līmeni.

Tajā ir unikāla nejauši ģenerēta vērtība, kas ļauj Platformai atšķirt pārlūkprogrammas un ierīces. Šī informācija tiek izmantota, lai novērtētu reklāmu veiktspēju un sniegtu ieteikumus par produktiem, pamatojoties uz statistikas datiem.

1 mēnesis

DV

Preferences un cita informācija.

Izmanto lietotāju izsekošanas un reklāmu mērķauditorijas atlases nolūkos

3 stundas

OGPC

Reklāma un mērķauditorijas atlase.

Google izmanto šīs sīkdatnes, lai saglabātu lietotāja preferences un informāciju, skatot Google kartētās lapas

 

wd

Facebook

Funkcionālais cookie, ierīces ekrāna izšķirtspēja.

Izmantojot šo sīkfailu, Facebook saglabā lietotāja ekrāna izšķirtspēju

1 nedēļa


KANDIDĀTU PRIVĀTUMA ATRUNA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTS" (turpmāk – BUTS) sargās un cienīs mūsu Potenciālo darba ņēmēju (turpmāk – Kandidātu) privātumu.

Šī Privātuma atruna attiecas uz Kandidātiem – fiziskām personām.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTS" kā Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.


Pārziņa kontaktinformācija

Juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125, LV-1003, Tālr. Nr. 67221736, e-pasts: info@buts.lv.

Ar BUTS personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26658265 vai rakstot uz info@fpda.lv.

Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar BUTS personas datu aizsardzības speciālistu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Pārzinis, ievērojot Regulā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos par personas datu aizsardzību noteikto, ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot personas datu konfidencialitāti personas datu aizsardzības jomā.

Ar šo Privātuma atrunu Pārzinis paskaidro, kā tiek apstrādāti Potenciālo darba ņēmēju personas dati, paskaidrojot to tiesību īstenošanas kārtību un citus ne mazāk svarīgus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.


Personas datu apstrādes mērķi un to tiesiskie pamati

Pārzinis veic Kandidātu datu apstrādi, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu). Informējam, ka personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par Kandidāta piekrišanas apliecinājumu turpmākajai personas datu apstrādei atlases procesā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Pārzinim ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem ("precizitāte"), tādejādi lūdzam Jūs sniegt Pārzinim tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.


Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, reģistrējot personas, kuras ir ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Pārzinis nenodod personas datus uz trešajām pasaules valstīm.


Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķi un tā tiesisko pamatojumu.

Gadījumā, ja ar Kandidātu netiek noslēgtas darba tiesiskās attiecības, tad to Kandidātu personas dati tiek glabāti 4 (četrus) mēnešus pēc vakances konkursa beigām, izņemot gadījumus, ja ir saņemta atsevišķa piekrišana Kandidāta personas datu turpmākajai glabāšanai.

Ja Jūsu kandidatūra amatam tiks izvirzīta turpmākām konkursa kārtām, Jūsu CV un citi tam pievienotie dokumenti tiks pievienoti personāla atlases dokumentācijai un uzglabāti saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām.

Informējam, ja Jūs būsiet iesniedzis CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei, vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī citu amata vakanču gadījumā, Jūsu personas dati tiks uzglabāti 1 gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.


Kandidāta tiesības ir

 • Tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vērsties pie Pārziņa un iegūt informāciju par savām personas datu kategorijām, kuras ir Pārziņa rīcībā, to datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem un glabāšanas periodiem
 • Tiesības uz personas datu atjaunošanu ja ir notikušas izmaiņas Jūsu personas datos, kurus esiet mums sniedzis, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt personas datu apstrādes nolūkus
 • Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Mēs cienām šīs Jūsu tiesības, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (ne vēlāk kā viena mēneša laikā). Jūs varat realizēt savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:
  1. iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi Pārziņa birojā (adrese Rīga, Lāčplēša iela 125, LV-1003
  2. iesniegumu nosūtot pa pastu uz adresi: Rīga, Lāčplēša iela 125, LV-1003
  3. nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz mūsu e-pastu: info@buts.lv
 • Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no situācijas, paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību. Jebkurā brīdī rakstiski atsaukt savu sniegto piekrišanu. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.
 • Konstatētos Pārkāpuma gadījumos iesniegt sūdzību Pārzinim vai uzraudzības iestādei.

Profilēšana

Automātisku personas datu apstrādi – profilēšanu Pārzinis neveic.


Nepieciešamības gadījumā BUTS tīmekļa vietnes sīkdatņu politika un kandidātu privātuma atruna var tikt mainīta, aktuālā politikas versija tiek publicēta šajā interneta vietnē.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ar BUTS personas datu aizsardzības speciālistu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, rakstot uz e-pastu info@fpda.lv.