background
Biežāk uzdotie jautājumi
1.

Kāds būs mans ieguvums apgūstot profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmu, neformālās izglītības programmu?

Profesionālās tālākizglītības programmas apguve, dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves izglītojamais kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Izglītojamajam, kurš sekmīgi nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība.


Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvē, dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās zināšanas un prasmes. Izglītojamajam, kurš apguvis profesionālo pilnveides programmu, tiek izsniegta profesionālās pilnveides izglītības apliecība.


Neformālās izglītības programmas apguve, dod iespēju izglītojamajam paaugstināt konkurētspēju un integrēties mainīgajā darba tirgū.

2.

Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi. Vai mācību centra piedāvājumā ir izglītības programmas visu profesionālās kvalifikācijas līmeņu apguvei?

Mācību centrs "BUTS" piedāvā izglītības programmas pirmā, otrā un trešā profesionālā kvalifikācijas līmeņa iegūšanai.


Profesionālās kvalifikācijas līmeņi:
1. kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā;
2. kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu;
3. kvalifikācijas līmenis - paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana;
4. kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu;
5. kvalifikācijas līmenis - noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē. 


3.

Vai ir iespējamas apmācības dienas un vakara grupas?

Apmācības var notikt gan dienas, gan vakara grupās.
4.

Kāda ir noteikta apmaksas kārtība par apmācībām, ja maksātājs ir fiziska vai juridiska persona?

Klients (fiziska un juridiska persona) var veikt apmaksu par mācībām uzreiz vienā maksājumā, vai dalītos (vairākos) maksājumos, ja mācību periods ir lielāks par 2 mēnešiem.

Ja klients vēlās apmaksu par apmācībām veikt dalītos (vairākos) maksājumos, nepieciešams obligāti noslēgt līgumu par apmācībām.

Klienti (gan fiziskas, gan juridiskas personas), kuri nav veikuši apmaksu par apmācībām līdz apmācību uzsākšanas pirmajai dienai vai nodarbībai, netiek pielaisti pie apmācībām.


5.

Kā rīkoties “Krūmgrieža, motorzāģa operatoriem”, ja mācību centrā “BUTS” iegūtā apliecība ir pazaudēta?

Ja iepriekš ir apgūti “Krūmgrieža, motorzāģa operatora” kursi mācību centrā “BUTS”, bet apliecība ir zaudēta vai bojāta, tad to var atjaunot, veicot atkārtotu zināšanu pārbaudi:

  • Jāpiesakās telefoniski, elektroniski vai klātienē;
  • Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz 3x4cm fotogrāfija;
  • Līdz zināšanu pārbaudei jāsamaksā mācību maksa, kas ir 50% apmērā no standarta cenas par kursiem;
  • Jāveic atkārtotā zināšanu pārbaude (mutiska vai rakstiska);
  • Jāsaņem jauna apliecība.
 
Atjaunotas tiek apliecības, kas iegūtas līdz 2007.gadam. Citos gadījumos jāmācās ir no jauna.
 
Atgādinām, ka atbilstoši “Darba aizsardzības likuma” 14.panta 1.daļai nodarbināto apmācību pielāgo darba vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto. Par darba vides riska pārmaiņām tiek uzskatīta darba aprīkojuma maiņa un jaunu tehnoloģiju ieviešana, kā arī darba rakstura un apstākļu maiņa.
 
Lai nodrošinātu apmācību periodisku atkārtošanu, izglītības iestāde var noteikt apliecībās nākamo zināšanu pārbaudi.