background
Privātuma atruna

PRIVĀTUMA ATRUNA 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTS" (turpmāk – BUTS) Privātuma atrunas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus. 

BUTS kontaktinformācija: Juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125, LV-1003, Tālr. Nr. 67221736, e-pasts: info@buts.lv. 

BUTS nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. BUTS personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists. 

Ar BUTS personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26658265 vai rakstot uz info@fpda.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar BUTS personas datu aizsardzības speciālistu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības. 

Informējam Jūs, ka BUTS var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām. 


ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2021. GADA 6. MARTĀ 

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi 

BUTS apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem: 

 • Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 • Pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • Mārketingu jautājumu kārtošanai, piemēram, komerciālu paziņojumu un jaunumu sūtīšanai uz Jūsu norādīto elektronisko pasta adresi; 
 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei; 
 • Drošības nodrošināšanai veicot videonovērošanu Pārziņa telpās, ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām darbībām, novēršot īpašuma tiesību aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības, u.c. īpašumtiesības apdraudējumus; 
 • Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
 • Interneta vietnes uzturēšanai un darbībās nodrošināšanai;
 • Parādu atgūšanai un piedziņai. 


Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem. 


BUTS apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem: 

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu;
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; 
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz BUTS attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga BUTS, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai. 


Videonovērošana 

BUTS veic videonovērošanu ar mērķi novērst sabiedrības drošības apdraudējuma riska iestāšanos, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai. 

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas. 

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai BUTS pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu. 


Personas datu saņēmēji 

No BUTS personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā. 

BUTS personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos BUTS veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar BUTS norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni. 


Personas datu glabāšanas ilgums 

BUTS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: 

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt; 
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības; 
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei; 
 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai). 


Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības 

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus BUTS par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties BUTS un iegūt informāciju. 
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem. 
 • BUTS veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties BUTS vai sazināties ar BUTS datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. 


Profilēšana 

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. BUTS to nedara. 


Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt 

 • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz e-pastu it@buts.lv vai iesniedzot iesniegumu BUTS juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 • Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.