background
Mārketings un komerczinības
Stratēģiskie elementi organizācijas attīstībaiarrowprint
Stratēģiskie elementi organizācijas attīstībai

Mērķa auditorija: dažāda līmeņa vadītāji mazos un vidējos uzņēmumos

Iepriekšēja sagatavotība: nav nepieciešama

Dalībnieku iesaiste: teorija, piemēri no pasniedzējas; individuālais/grupu darbs praktiskos uzdevumos; refleksija par apgūto

Mācību ilgums: 3 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  1. Stratēģiskās plānošanas pamati, jēdzieni, teorētiskā bāze.
  2. Mērķu formulēšanas pamatprincipi. Organizācijas stratēģisko virzienu noteikšana saskaņā ar galveno iesaistīto pušu interesēm. 
  3. Galvenie kvantitatīvie un kvalitatīvie snieguma rādītāji atbilstoši izvirzītiem mērķiem progresa mērīšanai. 
  4. Veiksmīga komunikācija ar visām iesaistītajām pusēm, izstrādājot un ieviešot stratēģijas un ikgadējos stratēģiskos plānus. 

Pieteikties

Kursa mērķis:

Dalībnieki izpratīs stratēģisko elementu būtību, lai varētu tos pielietot savu stratēģisko ilgtermiņa plānu izstrādē, ieviešanā un realizācijā

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.