background
Grāmatvedība
Grāmatvedisarrowprint
Grāmatvedis

Jūsu ieguvumi:

 • Lietot profesionālo terminoloģiju;
 • Izmantot Latvijas un Starptautiskos grāmatvedības standartus un Starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus, pielietot praktiskajā darbā Latvijas Republikas normatīvos aktus un starptautiskās tiesību normas grāmatvedības jomā;
 • Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši amata aprakstam, organizēt padoto darba izpildi noteiktā termiņā;
 • Izvēlēties un strādāt ar uzņēmuma grāmatvedībai atbilstošu datorprogrammu;
 • Izsekot saimnieciskajiem darījumiem no pirmdokumentu saņemšanas un no to atspoguļošanas brīža grāmatvedības dokumentos līdz finanšu pārskatam;
 • Reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros;
 • Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas izteiksmē, ja nepieciešams, arī naturālās mērvienībās;
 • Novērtēt uzņēmuma līdzekļus un saistības;
 • Sastādīt finansu pārskatus;
 • Veikt finanšu analīzi un interpretēt rādītāju izmaiņas;
 • Aprēķināt nodokļus un sastādīt to pārskatus un deklarācijas;
 • Izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu;
 • Atspoguļot pamatlīdzekļu kustību, nolietojumu un likvidācijas operācijas;
 • Veikt uzņēmuma līdzekļu inventarizāciju;
 • Risināt problēmsituācijas saistībā ar grāmatvedības un nodokļu jautājumiem;
 • Iniciēt esošajā grāmatvedības datorprogrammā nepieciešamos uzlabojumus atbilstoši uzņēmuma darbības vai nodokļu uzskaites specifikai.

Grāmatvedis veic uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; nodrošina savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizē uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopo, plāno un kontrolē finanšu resursu sadali; izstrādā priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā; organizē un vada citus darbiniekus.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Finanses un finansu analīze;
 • Komerczinību pamati;
 • Nodokļu sistēma LR;
 • Finansu grāmatvedība;
 • Audits un iekšējā kontrole;
 • Datorizētā grāmatvedība;
 • Lietvedība;
 • Saskarsme;
 • Darba aizsardzība un drošība;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot grāmatvedības nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Grāmatvedis” speciālistu. (Ceturtais līmenis Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā)

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.