background
Enerģētika
Elektromontieris (960 st.)arrowprint
Elektromontieris (960 st.)

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt un izprast principiālās un montāžas elektriskās, tehniskās shēmas, skices un tehniskos projektus;
 • Pārbaudīt un novērtēt elektroiekārtas atbilstību montāžas dokumentācijai un tehniskā projekta mērķim;
 • Digitāli un manuāli skicēt, rasēt, veikt korekcijas elektriskajās un montāžas shēmās;
 • Izvēlēties un lietot atbilstošus instrumentus, iekārtas un palīgierīces elektromontāžas darbu veikšanai;
 • Pārzināt elektromontiera darba aizsardzības reglamentējošo dokumentāciju, veikt darbu saskaņā ar darba aizsardzības prasībām;
 • Veikt elektromontāžas darbus (guldīt un apdarināt kabeļus, marķēt dzīslas un kabeļus, montēt paneļus, spaiļu skapjus, elektrosadales un to vadojumus, montēt zibensaizsardzības sistēmas, montēt zemējuma kontūrus, montēt dzīvojamo, ražošanas un sabiedrisko ēku elektroinstalāciju) atbilstoši dokumentācijai;
 • Patstāvīgi organizēt savu darbu, analizēt darba gaitu, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

Elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā. Elektromontieris strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas. 


Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"


Mācību ilgums: 960 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība


Apmācības organizējam gan latviešu, gan krievu valodā.

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
 • Elektrotehnika*;
 • Materiālu mācība;
 • Rasēšana;
 • Elektriskās mašīnas, piedziņa un automātika;
 • Elektroapgāde;
 • Datormācība;
 • Elektroiekārtu apkalpošana;
 • Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija;
 • Darba drošība un aizsardzība**.
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un svešvalodā 
**Integrēta pirmā palīdzība, vides aizsardzība un darba tiesības
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot enerģētikas nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Elektromontieris" speciālistu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.