background
Apmācība strādājošajiem


Nodarbināto profesionālā pilnveide mācību centrā "BUTS"! 


Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekta 6. kārtas ietvaros akreditētā mācību centrā “BUTS” tiek īstenotas izglītības programmas. 

Projekta 6. mācību kārta tiks veltīta digitālo prasmju apguvei, kas atbilst 12 digitālajām kompetencēm: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; drošība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju dizains; digitālā projektu vadība; digitālā produktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija. 

Pieteikšanās projekta 6. kārtai noslēdzās 2021. gada 30. jūnijā. Pašlaik uzsāktas mācības visas 6. kārtas izglītības programmās. Projekta īstenošanas paredzētais laiks ir līdz 2023. gada 31. decembrim.


6. kārtas aktualitātes

Projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtas projekta ietvaros tiek īstenotas 16 izglītības programmas. Mācības uzsākuši 260 izglītojamie.

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas. 


PROJEKTA JAUNUMI

 1. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas. 
 2. Projekta īstenošanas paredzētais laiks ir līdz 2023. gada 31.decembrim.


PIETEIKŠANĀS NOSACĪJUMI

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē): 
 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un oficiāli atrodas darba attiecībās. 

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei; 
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.ATBALSTS AMPMĀCĪBĀS PROJEKTA IETVAROS

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, un 95% apmērā mācību maksa tiek segta profesionālās tālākizglītības programmas apguvei. Attiecīgi 5-10% ir strādājošā līdzmaksājums. 

Pieejamais papildus atbalsts: 

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās; 
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti; 
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).


 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Pieteikšanās notiek no 2021.gada 31. maija līdz 30.jūnijam, piesakoties tiešsaistē vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu. 

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments)

 • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai 
 • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit


SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv


PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Par projekta īstenošanu Mācību centrā “BUTS” atbildīgā persona:
Ingus Zitmanis
direktora vietnieks (izglītības j.)
e-pasts: ingus.zitmanis@buts.lv
tālrunis: 29471173


PROJEKTA AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Tiks publicēta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, Mācību centra “BUTS” mājas lapā un sociālajos tīklos Facebook un Instagram.


PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PAMATS 


Informācija atjaunota 31.05.2021.