Personas datu aizsardzības speciālists


No 25.05.2018. ir stājusies spēkā Vispārīgo datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679) - fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi ES (piem. videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, klientu datu bāzes utml.).
Šī regula skar lielāko daļu iestāžu un uzņēmumu un pārkāpuma gadījumā jārēķinās ar soda sankcijām.


Datu aizsardzības speciālists:

Mācību ilgums: 42 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecinājums par kursa beigšanuKursa programma:

  1. Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;
  2. Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;
  3. Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;
  4. Personas datu aizsardzības principi;
  5. Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;
  6. Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;
  7. Sensitīvu personas datu apstrāde;
  8. Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
  9. Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;
  10. Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.

Kursa mērķis:

Sagatavot kursantu datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai datu valsts inspekcijā (obligātā prasība, kātojot pārbaudījumu - dokuments, kas apliecina iegūtu augstāko izglītību tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā).

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008 Adrese: Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga E-pasts: darbadrosiba@buts.lv
Norises laiks: 17.05.2021

Jūsu ieguvumi: