background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Augstkāpēja darbsarrowprint
Augstkāpēja darbs

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināsiet risku apdraudēt savu un citu nodarbināto drošību un veselību;
 • Pratīsiet organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzības prasībām;
 • Pārzināsiet darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā;
 • Pārzināsiet darba drošības sistēmas organizēšanas pamatprincipus;
 • Pratīsiet sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā", par augstkāpēja darbu uzskata strādāšanu vietās, kas atrodas piecu metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

Augstāk minētā MK noteikumu 89.punkts nosaka, ka darba devēja pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nodrošināt nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem, un darba aprīkojumu.

Programma „Augstkāpēja darbs” sniegs visas nepieciešamās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Teorētiskajā daļā būs iespēja apgūt darba aizsardzības un normatīvo aktu prasības, veicot darbu augstumā. Savukārt, praktiskajā daļā katrs izglītojamais iegūs praktiskās iemaņas, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, stiprinājumus un citus palīglīdzekļus.

Mācību ilgums:
6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • LR likumdošanas prasības augstkāpēja darbam.
 • Darba organizēšana atbilstoši darba aizsardzības prasībām.
 • Darbs piecu metru augstumā un augstāk no drošas virsmas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.
 • Speciālā inventāra un drošības sistēmu pielietošanas, uzskaites, novērtēšanas un kontroles sistēmas izveidošana.
 • Kolektīvie aizsardzības līdzekļi un to lietošana.
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu, stiprinājumu un citu palīglīdzekļu izvēle un izmantošana.
 • Smaguma un kravas pacelšana un nolaišana, izmantojot virvju sistēmas.
 • Drošības prasības, veicot darbu uz kāpnēm, lietojot sastatnes, veicot darbu uz jumtiem.
 • Drošības prasības, izmantojot virves un stiprinājumus.
 • Drošības prasības un drošības zīmes.
 • Drošības sistēmu organizēšanas pamatprincipi.
 • Glābšanas darbu organizēšanas metodes.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par darba drošības prasībām, strādājot augstumā, vietās, kas atrodas piecu metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.