background
Apsardzes darbs
Apsardzes darbsarrowprint
Apsardzes darbs

Jūsu ieguvumi:

 • Iespēja kārtot kvalifikācijas pārbaudījumu, lai saņemtu apsardzes sertifikātu;
 • Pārzināt dažādu objektu, kravu un personu apsardzes pamatprincipus un taktikas;
 • Zināt šaujamieroču pielietošanas nosacījumus un kārtību;
 • Pielietot tuvcīņas elementus;
 • Pielietot apsardzes darbībā nepieciešamos tehniskos līdzekļus;
 • Prasme risināt konfliktus;
 • Noteikt draudus un tos novērst atbilstoši bīstamībai un objekta aizsardzības prasībām.


Apsardzes darbinieks — fiziskā persona, kas veic apsardzes darbību, ir sasniegusi 18 gadu vecumu un apsardzes sertifikātu saņēmusi  likumā „Apsardzes darbības likums” noteiktajā kārtībā.
Atsaucoties uz MK noteikumiem Nr.594Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”, kas izdoti saskaņā ar „Apsardzes darbības likuma” 11. panta septīto daļu, apsardzes sertifikātu izsniedz Valsts policijas izveidota Apsardzes darbības sertifikācijas komisija fiziskai personai, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi kvalifikāciju "Drošības speciālists" (profesijas standarts PS 0151) vai apsardzes sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās izglītības programmu, kā arī apguvusi pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursu un nokārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu.
Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums sastāv no praktisko iemaņu pārbaudes tuvcīņā un speciālo cīņas paņēmienu lietošanā, kā arī teorētisko zināšanu pārbaudes.

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Apsardzes darbības tiesiskais regulējums;
 • Apsardzes darbības taktika un paņēmieni;
 • Tehniskie līdzekļi apsardzē;
 • Šaujamieroči un speciālie līdzekļi;
 • Speciālo cīņas paņēmienu pielietošanas pamati;
 • Saskarsme apsardzes darbībā;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt apsardzes darba specifikai atbilstošas un likumā noteiktas profesionālās zināšanas un prasmes.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.